Skip to content. | Skip to navigation

Editor's Note / Wprowadzenie redaktora

(Scroll down for English version.)

Wprowadzenie redaktora

Problematyka pamięci to jedno z głównych zagadnień, z jakimi od początku swojej działalności mierzy się Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Od grudnia 2013 do kwietnia 2014 roku w Galerii MCK trwała wystawa "Pamięć. Rejestry i terytoria", która w twórczości współczesnych polskich artystów śledziła wątki dotyczące pamięci  w jej wymiarze osobistym i zbiorowym. Na zakończenie wystawy zorganizowana została sesja naukowa, podczas której prelegenci zastanawiali się: Jak w twórczości współczesnych artystów ujawnia się skomplikowana gra pomiędzy różnymi wymiarami pamięci? Jakie przybiera formy? Jakie rządzą nią mechanizmy i prawidłowości? Jak pamięć biograficzna uzewnętrznia się w sztuce i konstytuuje dzieło?

Numer specjalny RIHA Journal "Sztuka współczesna i pamięć" przygotowany przez MCK jest efektem tej sesji. Autorzy artykułów podjęli tematy z zakresu polskiej historii sztuki i architektury, zarówno dwudziestowiecznej jak i najnowszej, a na zagadnienia pamięci patrzą zarówno z perspektywy studiów przypadków, jak też przekrojowo.

W pierwszej części numeru znalazło się pięć artykułów autorstwa: dr Luizy Nader, Katarzyny Uchowicz, Janusz Antos, dr Romy Sendyki i dr. Filipa Lipińskiego. Numer poprzedzony jest wstępem prof. Marii Poprzęckiej.

Katarzyna Jagodzińska

Editor's Note

Issues related to memory have been among the main problems addressed by the International Cultural Centre (ICC) in Krakow from the very beginning of its existence. From December 2013 to April 2014 the ICC Gallery hosted an exhibition titled "Memory. Registers and Territories", which traced the motifs of individual and collective memory in contemporary Polish art. At the end of the exhibition the ICC organised a seminar during which the speakers addressed the following questions: How do contemporary artists express the complex relation between various dimensions of memory? What forms does it take? What are the mechanisms and patterns behind it? How is biographical memory expressed in art and how does it constitute an art work?

The special issue of RIHA Journal titled "Contemporary Art and Memory" edited by the ICC is a result of this seminar. The authors took up subjects from the field of history of Polish art and architecture, both twentieth century art works and most recent productions, analysing the issue of memory both on the example of case studies, as well as through cross section examinations.

The first part of the issue contains five articles by: Dr. Luiza Nader, Katarzyna Uchowicz, Janusz Antos, Dr. Roma Sendyka, and Dr. Filip Lipiński. The issue is introduced by an essay by Professor Maria Poprzęcka.

Katarzyna Jagodzińska