Skip to content. | Skip to navigation

Uchowicz, Katarzyna

Institute of the History of Art, Polish Academy od Sciences (IS PAN)

eMail: kuchowi@poczta.ispan.pl website:

Biography

Historyczka sztuki. Studia w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom w 2000 r. na podstawie pracy magisterskiej zatytułowanej "Architektura dworców kolejowych od powstania kolei do dwudziestolecia międzywojennego (Polska i Europa)", napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Stefana Jaroszewskiego. Od 2001 r. zatrudniona w Instytucie Sztuki PAN, w Pracowni Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Od tego czasu bierze udział w pracach inwentaryzacyjnych kościołów katolickich na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (dzięki kolejnym grantom Ministerstwa Nauki) podsumowanych w monografiach w większości poświęconych realizacjom dwudziestolecia międzywojennego (seria Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej). W opracowaniu dysertacja doktorska dotycząca twórczości architekta Bohdana Lacherta (1900–1987) pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Szczerskiego. Współpracuje z Collegium Civitas oraz Stowarzyszeniami "OD/BLOKUJ" i "Stacja Muranów".

Art historian. Studied at the Institute of Art History at the University of Warsaw, graduating in 2000 with an MA dissertation on "The architecture of railway stations from the beginnings of rail industry until the interwar period (Poland and Europe)", written under the supervision of Professor Tadeusz Stefan Jaroszewski. Since 2001 she has been working at Art Institute of the Polish Academy of Science (PAN) in the Workshop of the Catalogue of Monuments of Art in Poland. Since that time she has taken part in inventory works of Catholic churches in the eastern borderland of the former Polish Republic (subsidised by grants of the Ministry of Science), summarised in monographs mostly discussing the interwar period (series titled Materials for the History of Christian Art in the Eastern Parts of the Former Polish Republic). She is currently working on her doctoral dissertation on the work of Bohdan Lachert (1900–1987) written under the supervision of Professor Andrzej Szczerski. She collaborates with Collegium Civitas as well as "OD/BLOKUJ" and "Stacja Muranów" Asociations.

Fields of Expertise:

Groups: RIHA-Authors

Articles